« Tilbage / Hest / Plejeprodukter / Hovpleje / Behandling af sur stråle

Horze Horze Frog Care Gel, 100 ml

RRP: -10% Rabat
DKK 89,00
RRP: DKK 99,00
Prisen er inkl. moms ekskl. Fragt
0.125 l (DKK 712,00 / l)
Farve: Ether (Light Blue)
Ether Horze Frog Care Gel, 100 ml
One size
Horze logo
Levering af Horze
Gratis fragt
Gratis fragt ved køb for mere end 699 kr
30 Dages Retur
Vigtig information
GHS02 GHS07 GHS09
Faresætning(er)
 • H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
 • H315 - Forårsager hudirritation.
 • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Præventive sætning(er)
 • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 - Hold beholderen tæt lukket.
 • P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P303 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P305 - VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P312 - Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P351 - Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P353 - Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P361 - Alt tilsmudset tøj tages straks af.
 • P362 - Alt tilsmudset tøj tages af.
 • P391 - Udslip opsamles.
 • P405 - Opbevares under lås.
 • P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

Beskrivelse

Horze Frog Care Gel holder strålen tør og beskytter mod ekstern påvirkning.

Har hesten tendens til fugtige hove og ildelugtende og sur stråle? Med Horze Frog Care Gel kan man opretholde en tør stråle og beskytte mod ekstern påvirkning.

Egenskaber:

 • Strålepleje
 • Nem at anvende
 • Beskytter mod ekstern påvirkning
 • Kan anvendes i tilfælde af sur stråle

Teknisk beskrivelse:

Ingredients: Isopropyl alkohol, kobber naphthalene-2-carboxylate, propylen glycol, silica, thymus vulgaris, eugenia caryophyllus leaf olie. Særlige instruktioner: Indånding kan forårsage irritation af luftvejene og slimhinderne. Opbevares på et køligt sted fra lys.Indeholder: Isopropanol, kløverekstrakt, linalool, carvacrol. Faresætning(er): Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forebyggende sanktion(er): Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke komme ud i miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag. Alt tilsmudset tøj tages af. Udslip opsamles. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald.

Produkt-ID: 25363

Læs anmeldelser:

Dette produkt har ingen anmeldelser endnu. Hjælp os og andre kunder ved at skrive en anmeldelse.

Farve: